รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานผู้ฝึกงานฯสาขาผู้บริบาล (Care Worker)

 ประกาศกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 มีการแก้ไขเนื้อหาบางส่วนเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

          กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ฝึกงานด้านเทคนิคหรือแนวทางการปฎิบัติให้ถูกต้องของผู้ฝึกงานด้านเทคนิคชาวต่างชาติ (ตามกฏหมายปี 2559 มาตราที่ 89 ซึ่งจะเรียกว่า “กฎหมาย”) และข้อบังคับใช้ของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ฝึกงานด้านเทคนิคหรือแนวทางการปฎิบัติให้ถูกต้องของผู้ฝึกงานด้านเทคนิคชาวต่างชาติ (กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการปี 2559 พระราชกฤษฎีกาหมายเลข 3 ซึ่งจะเรียกว่า “ข้อบังคับใช้”) ซึ่งรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้มีการปรับปรุงเนื้อหาทั้งหมดรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาอาชีพของผู้ฝึกงานฯ

          มีการประกาศมาตรฐานผู้ฝึกงานฯสาขาผู้บริบาลที่รัฐมนตรีผู้เกี่ยวข้องกำหนดและการจำกัดความของข้อบังคับใช้ของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ฝึกงานด้านเทคนิคหรือแนวทางการปฎิบัติให้ถูกต้องของผู้ฝึกงานด้านเทคนิคชาวต่างชาติ (ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการปี 2560 ฉบับที่ 320 ซึ่งจะเรียกว่า “ประกาศ”) นอกจากนี้รายละเอียดเกี่ยวกับการประกาศมาตรฐานผู้ฝึกงานฯสาขาผู้บริบาลที่รัฐมนตรีผู้เกี่ยวข้องกำหนดและการจำกัดความของข้อบังคับใช้ของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ฝึกงานด้านเทคนิคหรือแนวทางการปฎิบัติให้ถูกต้องของผู้ฝึกงานด้านเทคนิคชาวต่างชาติ (ที่ประกาศเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 หมายเลขเอกสาร 0929 หัวข้อ 4 หมายเลขเอกสาร 0929 หัวข้อ 2 ซึ่งจะเรียกว่า “การแปลความ”)

มีรายละเอียดในแต่ละหัวข้อ ดังนี้
เงื่อนไขเกี่ยวกับผู้ฝึกงานด้านเทคนิค
(1) คุณสมบัติพื้นฐานของผู้ฝึกงานด้านเทคนิค
ก. เป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป
ข. เป็นผู้ที่เข้าใจรายละเอียดระบบการฝึกงาน
ค. นำความรู้ที่ได้รับระหว่างการฝึกงานกลับไปใช้ยังประเทศของตน
ง. กรณีที่เป็นการส่งผู้ฝึกงานฯโดยมีบริษัทแม่อยู่ในญี่ปุ่นจะต้องมาในรูปแบบการทำงาน
จ. กรณีที่เป็นการส่งผู้ฝึกงานฯโดยผ่านองค์กรรับ-ส่ง ในประเทศของตนจะต้องมีสาขางานที่จะฝึกในญี่ปุ่นเพื่อนำวิชาชีพกลับไปใช้เป็นประสบการณ์
ฉ. กรณีที่เป็นการส่งผู้ฝึกงานฯโดยผ่านองค์กรรับ-ส่ง จะต้องเป็นไปตามกฏหมายการเข้าประเทศ มีการรับรองสัญชาติและที่อยู่อาศัยโดยหน่วยงานรัฐบาล
ช. ผู้ฝึกงานฯ 2 จะต้องกลับประเทศอย่างน้อย 1 เดือนจึงจะสามารถกลับมาฝึกงานเป็นผู้ฝึกงานฯ 3 ได้
ซ. ไม่สามารถฝึกงานซ้ำในระดับที่เคยฝึกมาแล้ว (มี 3 ระดับ คือ ผู้ฝึกงานฯ 1, ผู้ฝึกงานฯ 2, ผู้ฝึกงานฯ 3)

ผู้ฝึกงานฯ 1 จะต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อยระดับ N4
ผู้ฝึกงานฯ 2 จะต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อยระดับ N3

รายละเอียดความรู้ภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็น
1. ผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมากกว่าระดับ N4 คือ
    ผู้สอบผ่านข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 N2 หรือ N1
    ผู้สอบผ่านข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (แบบเก่า) ระดับ 3 2 หรือ 1 ซึ่งเป็นข้อสอบที่ใช้จนถึง 31 มีนาคม 2553
    ผู้สอบข้อสอบ J Test ระดับ E-F ที่ได้คะแนนมากกว่า 350 คะแนนหรือระดับ A-D ที่ได้คะแนนมากกว่า 400 คะแนน
    ผู้สอบผ่านข้อสอบ NAT-TEST ระดับ 4 3 2 หรือ 1

2. ผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมากกว่าระดับ N3 คือ
    ผู้สอบผ่านข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 หรือ N1
    ผู้สอบผ่านข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (แบบเก่า) ระดับ 2 หรือ 1 ซึ่งเป็นข้อสอบที่ใช้จนถึง 31 มีนาคม 2553
    ผู้สอบข้อสอบ J Test ระดับ A-D ที่ได้คะแนนมากกว่า 400 คะแนน
    ผู้สอบผ่านข้อสอบ NAT-TEST ระดับ 3 2 หรือ 1

แหล่งข้อมูล http://www.mol.go.th/content/66340/1516241150

โรงเรียนจีนัสบริบาลและภาษา