หลักสูตรของเรา

หลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุ (ผู้ช่วยพยาบาล)

       แบ่งเป็นภาคทฤษฎี 420 ชั่วโมง / ภาคปฏิบัติ 420 ชั่วโมง รวมระยะเวลาเรียน 840 ชั่วโมง

เมื่อเรียนจบได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ
รับรองคุณวุฒิโดยกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการสอนด้วยทีมงานแพทย์ พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะทางทุกสาขา การศึกษาดูงานในคณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ภาควิชานิติเวชวิทยาจบแล้วสามารถทำงานในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำและคลินิกทั่วประเทศ

        เป้าหมายจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ มีความสามารถ และมีทักษะทางวิชาชีพ อุปกรณ์การสอนใช้หุ่นจำลองและของจริง โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกหัดและปฏิบัติจริง มีความเข้าใจธรรมชาติของเด็กเล็กและผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น บริการดีมีคุณธรรม

 

วิธีการสอน

         การเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เรียนทฤษฎีควบคู่การฝึกปฏิบัติโดยใช้สื่อหุ่นจำลองและของจริง เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

         นอกจากนี้ โรงเรียนมีการศึกษาดูงาน ให้ผู้เรียนได้ศึกษาจากสภาพจริง เพื่อเตรียมความพร้อมไปฝึกงานในสถานประกอบการต่อไป

รายละเอียดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี

  - บทบาทหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของวิชาชีพผู้ช่วยเหลือการพยาบาล

  - การรับใหม่และการจำหน่ายผู้ป่วย

  - การวัดสัญญาณชีพ

  - การดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล

  - ความรู้เบื้องต้นในการปฐมพยาบาล

  - การดูแลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและการฟื้นฟูสมรรถภาพ

  - การดูแลเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

  - การดูแลเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร

  - การดูแลเกี่ยวกับการขับถ่ายปัสสาวะ

  - การดูแลเกี่ยวกับการขับถ่ายอุจจาระ

  - การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ

  - การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำและการให้เลือด

  - การดูแลและเตรียมตัวสำหรับการตรวจชนิดต่างๆ และการเก็บสิ่งส่งตรวจ

  - การดูแลผู้ป่วยถึงแก่กรรม

  - การป้องกันการติดเชื้อและการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ

  - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารยา

  - พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์

  - เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ควรรู้จัก

  - คำศัพท์  คำย่อทางการแพทย์ที่ควรรู้จัก

หลักสูตรวิชาภาษาญี่ปุ่นระดับ ต้น กลาง สูง

         เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาญี่ปุ่นอย่างเข้มข้น ในระยะเวลาสั้น เหมาะสำหรับผู้ที่วางแผนจะไปศึกษาต่อ หรือ เดินทางไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนผู้ที่ต้องการเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่น ทั้งนี้ นอกจากครูผู้สอนจะเป็นเจ้าของภาษาที่มีคุณวุฒิด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังมีการฝึกฝนกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการใช้ชีวิตประจำวันและการเรียนในประเทศญี่ปุ่น อาทิ การแสดงละครสั้น การจับคู่สนทนา กิจกรรมกลุ่ม การนำเสนอผลงาน การกล่าวสุนทรพจน์

โรงเรียนจีนัสบริบาลและภาษา

#ทำงานต่างประเทศ #เรียนผู้ช่วยพยาบาล #เรียนบริบาล #NA #ดูแลผู้สูงอายุประเทศญี่ปุ่น #นครราชสีมา #ประเทศไทย

Tel: 064-989-9396 | Fax: 044-252-277

  • Facebook Social Icon