หลักสูตรของเรา

หลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุ (ผู้ช่วยพยาบาล)

เรียนผู้ช่วยพยาบาล บริบาล
เรียนผู้ช่วยพยาบาล บริบาล
เรียนผู้ช่วยพยาบาล บริบาล
เรียนผู้ช่วยพยาบาล บริบาล
เรียนผู้ช่วยพยาบาล บริบาล
เรียนผู้ช่วยพยาบาล บริบาล
เรียนผู้ช่วยพยาบาล บริบาล
เรียนผู้ช่วยพยาบาล บริบาล
เรียนผู้ช่วยพยาบาล บริบาล
เรียนผู้ช่วยพยาบาล บริบาล
เรียนผู้ช่วยพยาบาล บริบาล
เรียนผู้ช่วยพยาบาล บริบาล
เรียนผู้ช่วยพยาบาล บริบาล
เรียนผู้ช่วยพยาบาล บริบาล
เรียนผู้ช่วยพยาบาล บริบาล

       แบ่งเป็นภาคทฤษฎี 420 ชั่วโมง / ภาคปฏิบัติ 420 ชั่วโมง รวมระยะเวลาเรียน 840 ชั่วโมง

เมื่อเรียนจบได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ
รับรองคุณวุฒิโดยกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการสอนด้วยทีมงานแพทย์ พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะทางทุกสาขา การศึกษาดูงานในคณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ภาควิชานิติเวชวิทยาจบแล้วสามารถทำงานในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำและคลินิกทั่วประเทศ

        เป้าหมายจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ มีความสามารถ และมีทักษะทางวิชาชีพ อุปกรณ์การสอนใช้หุ่นจำลองและของจริง โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกหัดและปฏิบัติจริง มีความเข้าใจธรรมชาติของเด็กเล็กและผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น บริการดีมีคุณธรรม

 

วิธีการสอน

         การเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เรียนทฤษฎีควบคู่การฝึกปฏิบัติโดยใช้สื่อหุ่นจำลองและของจริง เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

         นอกจากนี้ โรงเรียนมีการศึกษาดูงาน ให้ผู้เรียนได้ศึกษาจากสภาพจริง เพื่อเตรียมความพร้อมไปฝึกงานในสถานประกอบการต่อไป

รายละเอียดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี

  - บทบาทหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของวิชาชีพผู้ช่วยเหลือการพยาบาล

  - การรับใหม่และการจำหน่ายผู้ป่วย

  - การวัดสัญญาณชีพ

  - การดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล

  - ความรู้เบื้องต้นในการปฐมพยาบาล

  - การดูแลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและการฟื้นฟูสมรรถภาพ

  - การดูแลเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

  - การดูแลเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร

  - การดูแลเกี่ยวกับการขับถ่ายปัสสาวะ

  - การดูแลเกี่ยวกับการขับถ่ายอุจจาระ

  - การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ

  - การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำและการให้เลือด

  - การดูแลและเตรียมตัวสำหรับการตรวจชนิดต่างๆ และการเก็บสิ่งส่งตรวจ

  - การดูแลผู้ป่วยถึงแก่กรรม

  - การป้องกันการติดเชื้อและการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ

  - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารยา

  - พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์

  - เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ควรรู้จัก

  - คำศัพท์  คำย่อทางการแพทย์ที่ควรรู้จัก

หลักสูตรวิชาภาษาญี่ปุ่นระดับ ต้น กลาง สูง

เรียนภาษาญี่ปุ่น
เรียนภาษาญี่ปุ่น
เรียนภาษาญี่ปุ่น
เรียนภาษาญี่ปุ่น
เรียนภาษาญี่ปุ่น

         เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาญี่ปุ่นอย่างเข้มข้น ในระยะเวลาสั้น เหมาะสำหรับผู้ที่วางแผนจะไปศึกษาต่อ หรือ เดินทางไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนผู้ที่ต้องการเข้าทำงานในบริษัทญี่ปุ่น ทั้งนี้ นอกจากครูผู้สอนจะเป็นเจ้าของภาษาที่มีคุณวุฒิด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังมีการฝึกฝนกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการใช้ชีวิตประจำวันและการเรียนในประเทศญี่ปุ่น อาทิ การแสดงละครสั้น การจับคู่สนทนา กิจกรรมกลุ่ม การนำเสนอผลงาน การกล่าวสุนทรพจน์

โรงเรียนจีนัสบริบาลและภาษา