เรียนการดูแลผู้สูงอายุผ่านระบบ E-Learning

  • เป็นหลักสูตรที่ใช้ประกอบอาชีพได้ทันทีหลังจบการศึกษา

  • เปิดกว้างให้ทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถเรียนควบคู่ไปกับการทำงานประจำ สามารถเรียนทาง E-Learning ในขณะที่กำลังเรียนอย่างอื่นได้ ผู้เรียนมีเวลาส่วนตัวมากขึ้น ความรู้ไม่ได้ถูกจำกัดให้อยู่แต่ในห้องเรียนอีกต่อไป

  • ใกล้ชิดอาจารย์ด้วยระบบข้อความส่วนตัวของอาจารย์แต่ละท่าน, E-Mail, Facebook และระบบโทรศัพท์ Hot Line ตลอดเวลาทำการ

  • สะดวก สบาย ผู้เรียนกำหนดเวลาเรียนเองได้ โดยสะสมเวลาเรียนให้ครบตามที่หลักสูตรกำหนดคือ 300 ชั่วโมง หรือทำแบบฝึกหัดให้ครบก็ขอสอบได้แล้ว

  • มีทางเลือกการฝึกงาน จะฝึกงานที่สถานประกอบการใกล้บ้าน หรือฝึกงานในที่โรงเรียนจัดให้ก็ได้ ครบตามที่หลักสูตรกำหนดคือ 420 ชั่วโมง หรือ 90 วัน (ประมาณ 3 เดือน)

  • เน้นคุณภาพการศึกษาโดยมีการทดสอบ ประเมินผลความรู้เป็นขั้นตอน ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด

  • ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการเรียนที่โรงเรียนตามปกติ ไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่นค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ระหว่างเรียน

  • มีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่าผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปกติทุกประการ

 

ขั้นตอนการเรียน

เงื่อนไขการเรียนการดูแลผู้สูงอายุ E-Learning 

     1. ผู้เรียนจะเข้าศึกษาเนื้อหาบทเรียนได้ต่อเมื่อ ได้กรอกข้อมูลลงทะเบียนเรียน และโอนเงินชำระค่าเรียน พร้อมแจ้งยืนยันการชำระเงิน(สามารถเข้าเรียนได้ภายใน 24 ชั่วโมง หลังแจ้งยืนยันการชำระเงินแล้ว)  เข้าบทเรียนโดยการ Log in ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน ตามที่ผู้เรียนกำหนดไว้

ข้อควรระวัง เมื่อออกจากระบบ ให้  Log out  ออกจากระบบทุกครั้ง ไม่เช่นนั้น ระบบจะไม่บันทึกและสะสมเวลาเรียนในครั้งนั้นให้

สามารถเข้าเรียนในห้องเรียนได้ทุกวันที่ว่าง  จะได้มีความเข้าใจมากขึ้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

    2. ทางระบบจะเก็บข้อมูลเวลาเรียนสะสม ตามเวลาที่นักเรียน เข้าระบบ และออกจากระบบ ในแต่ละครั้งรวมกัน สะสมเวลาเรียนทฤษฎี On Line ให้ครบตามที่หลักสูตรกำหนดคือ 480 ชั่วโมง หรือทำแบบฝึกหัดให้ครบ ก็มีสิทธิ์ขอสอบปลายภาคทฤษฎีเพื่อรับเข็มกลัดสถาบัน และเพื่อเตรียมออกฝึกงาน

    3. ผู้มีสิทธิ์ทำแบบทดสอบคือผู้ลงทะเบียนเรียนสมบูรณ์ การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์เมื่อนักเรียนได้ยื่นเอกสารประกอบการสมัครเรียนครบถ้วน และได้ชำระเงินครบถ้วนแล้วเท่านั้น

    4. ผู้มีสิทธิ์ทำแบบทดสอบในแต่ละวิชาคือผู้ที่ทำแบบฝึกหัดผ่านครบถ้วนในวิชานั้นๆทุกแบบฝึกหัด

    5. การสอบปลายภาคทฤษฎีเพื่อรับเข็มกลัดสถาบัน และเพื่อเตรียมออกฝึกงาน นักเรียนต้องเดินทางมาสอบที่โรงเรียนจีนัสบริบาลและภาษา  โดยโรงเรียนจะจัดให้มีการขอสอบได้ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน เวลา 9.00 – 17.00 น. โดยผู้เรียนต้องแจ้งขอสอบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย  7 วัน ทางข้อความ Line ID : @gnaskorat หรือทางโทรศัพท์  088-7307587  หรือ  ทาง E-Mail ที่  gnasup.mkt@outlook.com

    6. หากผลการสอบปลายภาคทฤษฎีเพื่อรับเข็มกลัดสถาบัน ไม่ผ่าน  ทางโรงเรียนให้สอบแก้ตัวได้อีก  1  ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม โดยทางโรงเรียนจะพิจารณานัดวันสอบแก้ตัวอีกครั้งตามความเหมาะสม (รวมการสอบครั้งแรกด้วยคือมีโอกาสสอบได้ 3 ครั้ง)

หากผลการสอบปลายภาคทฤษฎีเพื่อรับเข็มกลัดสถาบันครั้งที่ 3  ไม่ผ่าน  ทางโรงเรียนให้สอบแก้ตัวครั้งต่อไปได้ โดยมีค่าสอบซ่อม  500 บาท/ครั้ง ตั้งแต่การสอบครั้งที่ 4 เป็นต้นไป

    7. การแจ้งขอออกฝึกงาน ผู้เรียนสามารถเลือกการฝึกงาน จะฝึกงานที่สถานประกอบการ โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือฝึกงานในโรงพยาบาลที่โรงเรียนจัดให้ก็ได้ ครบตามที่หลักสูตรกำหนดคือ 420 ชั่วโมง หรือ  90 วัน (ประมาณ 3 เดือน) โดยแจ้งการขอฝึกงานให้โรงเรียนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย  1  เดือน เพื่อทางโรงเรียนจะได้เตรียมความพร้อมติดต่อสถานที่ฝึกงานให้ สำหรับผู้ที่ทำงานในสายงานที่เกี่ยวกับสุขภาพอยู่แล้วสามารถปรึกษาโรงเรียนเพื่อขอเก็บเป็นชั่วโมงฝึกงานได้ หรือถ้าทำงานประจำอยู่หากไม่สะดวกฝึกงานติดต่อโรงเรียนเพื่อทำรายงานส่งแทนการฝึกงานได้ค่ะ

    8. ทางโรงเรียนมี Line ID : @gnaskorat  เพื่อช่วยเหลือด้านการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา , E-Mail , Facebook และระบบโทรศัพท์ Hot Line ที่  088-7307587  ตลอดเวลาทำการ  9.00-17.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียนตลอดการเรียนการสอน

    9. เมื่อจบหลักสูตรทางโรงเรียนจะออกใบประกาศนียบัตรให้ รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาไทย หากต้องการใบประกาศนียบัตรเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มกรุณาแจ้งล่วงหน้าและชำระเงินเพิ่ม 50 บาท ส่วนใบทรานสคริป ออกให้ทุกรายวิชา กรุณาส่งรูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง จำนวน  5 ใบ (เสื้อฟอร์ม) ให้ทางโรงเรียนก่อนฝึกงานเสร็จอย่างน้อย 3 วัน 

 

ค่าใช้จ่าย

เรียนหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ

29,000 บาท

เรียนหลักสูตรการดูแลเด็กเล็ก

29,000 บาท

เรียนหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ

50,000 บาท

จ่ายเพียง 20,000 บาท ก็เริ่มเรียนได้

ค่าเรียนผ่อนชำระได้ 6 เดือน เดือนละ 5,000 บาท
(จะต้องชำระค่าเรียนให้ครบก่อนถึงจะได้รับใบประกาศ)

 

ขั้นตอนการสมัครเรียน E-Learning

ขั้นตอนการสมัครเรียน E-Learning

    1. สมัครด้วยตนเองที่ โรงเรียนจีนัสบริบาลและภาษา 

    โทรศัพท์ : 044-072-296 , 088-730-7587

    2. สมัครทางออนไลน์ คลิก สมัครเรียนออนไลน์ คลิก

แล้วโอนเงินค่าสมัคร 5,000 บาท เข้าบัญชีโรงเรียน และเก็บหลักฐานการโอนเพื่อแจ้งโรงเรียน

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเดอะมอลล์

ชื่อบัญชี โรงเรียนจีนัสบริบาล โดย ชาญปะกิตติ ศานต์ทานุทัต

เลขบัญชี 009-2-93794-1

เมื่อโอนค่าสมัครแล้วโทร 044-072-296,หรือ 088-730-7587

หลักฐานการสมัครเรียน

    1. รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว    จำนวน 1 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

    2. สำเนาบัตรประชาชน        จำนวน 2 ฉบับ

    3. สำเนาทะเบียนบ้าน          จำนวน 2 ฉบับ

    4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล จำนวน 2 ฉบับ (ถ้ามี)

    5. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 

    1. เพศ (ชาย-หญิง)  อายุ 15 ปีขึ้นไป

    2. วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรีทุกสาขา

    3. มีใจรักงานบริการ

    4. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์  (ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง)