เรียนผู้ช่วยพยาบาล

 NA

       แบ่งเป็นภาคทฤษฎี 420 ชั่วโมง / ภาคปฏิบัติ 420 ชั่วโมง รวมระยะเวลาเรียน 840 ชั่วโมง

เมื่อเรียนจบได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ
รับรองคุณวุฒิโดยกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการสอนด้วยทีมงานแพทย์ พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะทางทุกสาขา การศึกษาดูงานในคณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ภาควิชานิติเวชวิทยาจบแล้วสามารถทำงานในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำและคลินิกทั่วประเทศ / #เรียนผู้ช่วยพยาบาล

        เป้าหมายจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ มีความสามารถ และมีทักษะทางวิชาชีพ อุปกรณ์การสอนใช้หุ่นจำลองและของจริง โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกหัดและปฏิบัติจริง มีความเข้าใจธรรมชาติของเด็กเล็กและผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น บริการดีมีคุณธรรม

 

วิธีการสอน

         การเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เรียนทฤษฎีควบคู่การฝึกปฏิบัติโดยใช้สื่อหุ่นจำลองและของจริง เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

         นอกจากนี้ โรงเรียนมีการศึกษาดูงาน ให้ผู้เรียนได้ศึกษาจากสภาพจริง เพื่อเตรียมความพร้อมไปฝึกงานในสถานประกอบการต่อไป

รายละเอียดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี

  - บทบาทหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของวิชาชีพผู้ช่วยเหลือการพยาบาล

  - การรับใหม่และการจำหน่ายผู้ป่วย

  - การวัดสัญญาณชีพ

  - การดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล

  - ความรู้เบื้องต้นในการปฐมพยาบาล

  - การดูแลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและการฟื้นฟูสมรรถภาพ

  - การดูแลเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

  - การดูแลเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร

  - การดูแลเกี่ยวกับการขับถ่ายปัสสาวะ

  - การดูแลเกี่ยวกับการขับถ่ายอุจจาระ

  - การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ

  - การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำและการให้เลือด

  - การดูแลและเตรียมตัวสำหรับการตรวจชนิดต่างๆ และการเก็บสิ่งส่งตรวจ

  - การดูแลผู้ป่วยถึงแก่กรรม

  - การป้องกันการติดเชื้อและการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ

  - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารยา

  - พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์

  - เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ควรรู้จัก

  - คำศัพท์  คำย่อทางการแพทย์ที่ควรรู้จัก

เรียนผู้ช่วยพยาบาล
เรียนผู้ช่วยพยาบาล

เรียนผู้ช่วยพยาบาล | เทศบาลนครนครราชสีมา | โรงเรียนจีนัสบริบาลและภาษา

press to zoom
เรียนผู้ช่วยพยาบาล
เรียนผู้ช่วยพยาบาล

เรียนผู้ช่วยพยาบาล | เทศบาลนครนครราชสีมา | โรงเรียนจีนัสบริบาลและภาษา

press to zoom
เรียนผู้ช่วยพยาบาล
เรียนผู้ช่วยพยาบาล

เรียนผู้ช่วยพยาบาล | เทศบาลนครนครราชสีมา | โรงเรียนจีนัสบริบาลและภาษา

press to zoom
เรียนผู้ช่วยพยาบาล
เรียนผู้ช่วยพยาบาล

เรียนผู้ช่วยพยาบาล | เทศบาลนครนครราชสีมา | โรงเรียนจีนัสบริบาลและภาษา

press to zoom
1/6

1. สมัครด้วยตนเองที่ โรงเรียนจีนัสบริบาลและภาษา 

    โทรศัพท์ : 044-072-296 , 088-730-7587

2. สมัครทางออนไลน์ คลิก สมัครเรียนออนไลน์ คลิก

แล้วโอนเงินค่าสมัคร 5,000 บาท เข้าบัญชีโรงเรียน และเก็บหลักฐานการโอนเพื่อแจ้งโรงเรียน

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเดอะมอลล์

ชื่อบัญชี โรงเรียนจีนัสบริบาล โดย ชาญปะกิตติ ศานต์ทานุทัต

เลขบัญชี 009-2-93794-1

เมื่อโอนค่าสมัครแล้วโทร 044-072-296,หรือ 088-730-7587

หลักฐานการสมัครเรียน

1. รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว    จำนวน 1 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

2. สำเนาบัตรประชาชน        จำนวน 2 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน          จำนวน 2 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล จำนวน 2 ฉบับ (ถ้ามี)

5. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 

1. เพศ (ชาย-หญิง)  อายุ 15 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษา ม.3 - ปริญญาตรีทุกสาขา

3. มีใจรักงานบริการ

4. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์  (ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง)

เปิดเรียนบริบาล
รุ่น 30 วันที่ 30 กันยายน 62